University of Oulu
NMR-spektroskopian professori Ville-Veikko Telkki

NMR-spektroskopian professori Ville-Veikko Telkki

April 24, 2019

Magneettisia hyrriä ja ultranopeita mittauksia

 

Tutkimukseni keskittyy uusien NMR-menetelmien kehittämiseen molekyylien, materiaalien ja nanosysteemien rakenteen ja ominaisuuksien määrittämistä varten. Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia (NMR-spektroskopia) on eräs monipuolisimmista moderneista kemiallisista analyysimenetelmistä. Se tarjoaa yksityiskohtaista tietoa molekyylien rakenteesta ja liikkeestä. NMR-ilmiötä hyödynnetään myös sairaaloista tutussa magneettikuvausmenetelmässä. Kehitämme muun muassa NMR-spektroskopian ja magneettikuvauksen periaatteita yhdistäviä ultranopeita kokeita, joilla moniulotteisten relaksaatioaika ja diffuusiomittausten kestoa saadaan lyhennettyä murto-osaan. Menetelmä tekee mahdolliseksi myös kokeen herkkyyden kasvattamisen monella kertaluvulla ydinspinien hyperpolarointitekniikoiden avulla. Sovellamme menetelmää esimerkiksi syöpäsolujen aineenvaihdunnan tutkimisessa.

Yhdyskuntasuunnittelun professori Tarja Outila

Yhdyskuntasuunnittelun professori Tarja Outila

April 24, 2019

Mietteitä yhdyskuntasuunnittelusta ja arkkitehtuurista

 

Professori Tarja Outilan tutkimus kohdentuu erityisesti työelämässä esille tulleisiin maankäytön haasteisiin. Yhdyskuntasuunnittelu on mahdollisuuksien luomista, rakennetun ympäristön suunnittelua sekä päätöksentekoon liittyvien prosessien hallintaa. Outilan tutkimuksessa lähtökohtana on kaavoitus ja sen merkitys rakennetun ympäristön muutoksessa. Kaavoitus on elinvoiman, kilpailukyvyn sekä ilmastomuutoksen sopeutumisen kannalta kuntien merkittävimpiä lakisääteisiä tehtäviä. Outila keskittyy tutkimuksessaan erityisesti siihen, miten maankäytön suunnittelun keinoin voidaan edellä mainittujen teemojen osalta tehdä muutoksia ja luoda uusia toimintaperiaatteita.

Professor of Robotics and virtual reality Steven LaValle

Professor of Robotics and virtual reality Steven LaValle

April 24, 2019

The Path to (Human) Perception Engineering

 

Enabled by a confluence of recent technologies, virtual reality is on the verge of dramatically reshaping the way people experience life by directly stimulating or disrupting their sensory systems. This leads to the engineering of targeted perceptual illusions. For example, a robotic telepresence system that leverages current display, tracking, and imaging technologies would enable people with limited mobility to explore the world and interact with others. My vision is that a new field is emerging in which human perceptual experiences are engineered through wearable displays, sensing systems, and robots. Call it perception engineering. In addition to contributions from all over classical engineering, the most critical knowledge comes from perceptual psychology and neuroscience, which need to be adapted from the science of perception to the engineering of perception. This leads to unique challenges for researchers, educators, and everyone who participates in this technological revolution.

Logopedian professori Kerttu Huttunen

Logopedian professori Kerttu Huttunen

April 24, 2019

Lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja voidaan tukea myös digitaalisin keinoin

 

Tunteiden tunnistamistaitojen harjoittelussa ja muussa sosioemotionaalista kehitystä tukevassa kuntoutuksessa ja opetuksessa voidaan käyttää tehokkaasti myös digitaalisia keinoja. Havaitsimme kehittämämme Tunne-etsivät-pelin käytön harjaannuttavan ADHD-lasten, kuulovammaisten lasten sekä autismikirjoa tai kehityksellistä kielihäiriötä edustavien lasten tunteiden tunnistustaitoja. Toisessa hankkeessamme selvitämme, millaisia vaikutuksia laatimallamme Kaveritaitoja kerronnalla -tukiohjelmalla on lasten kielellisiin ja sosioemotionaalisiin taitoihin. Tukiohjelman keinoina käytetään lasten kielellisten ja tunteiden tunnistamis- ja säätelytaitojen tukemista tunteita ja sosiaalisia tilanteita käsitteleviä kertomuksia lukemalla. Lisäksi varhaiskasvattajat käyttävät siirtymätilanteita ennakoivia ja helpottavia sosiaalisia tarinoita ja tunteiden ja ristiriitatilanteiden sanoittamista päiväkodin arjessa.

Filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen

Filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen

April 24, 2019

Kriittinen historianfilosofia ja kolme suurta: tiede, filosofia ja historia

 

Professori Jouni-Matti Kuukkasen tutkimus on keskittynyt kolmelle aihealueelle: tieteenfilosofiaan, tieteenhistorian kirjoittamisen metodologiaan ja filosofiaan sekä historianfilosofiaan. Hänen väitöskirjansa käsitteli tieteenfilosofi Thomas Kuhnia ja kysymystä, miten tieteellisten termien merkitysmuutokset vaikuttavat näkemyksiin tieteen kehityksestä historiassa. Väitöstä seuraavina vuosina hän suuntautui tarkastelemaan tieteenhistorian selittämisestä esitettyjä teorioita ja erityisesti oletusta, että tiede on lähtökohtaisesti kulttuurisesti paikallista ja vasta toissijaisesti yleismaailmallista. Viime vuodet Kuukkasen tutkimus on kohdistunut historian ja historiografian filosofiaan, josta hän julkaisi kirjan Postnarrativist Philosophy of Historiography vuonna 2015. Keskeinen haaste nykyisessä tutkimuksessa on perustella, miksi ja missä mielessä historiankirjoitus on rationaalista toimintaa.

Yrittäjyyden työelämäprofessori Janne Haverinen

Yrittäjyyden työelämäprofessori Janne Haverinen

April 24, 2019

Tutkimuksesta liiketoimintaa

 

Työelämäprofessorin tehtävänä on tukea erityisesti ICT-alan tutkimustulosten kaupallistamista ja uuden tutkimuslähtöisen liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on luoda yliopistokulttuuri, jossa tutkimustulosten kaupallistaminen nähdään positiivisena voimavarana ja yrittäjyys houkuttelevana uravaihtoehtona. Janne Haverinen valmistui tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistosta 2004 aiheenaan hahmontunnistus, koneoppiminen, ja robotiikka. Väitöksen jälkeen hän jatkoi virkaatekevänä professorina ja tutkijana Oulun yliopistossa, kunnes siirtyi toimitusjohtajaksi vuonna 2012 perustamaansa IndoorAtlas-yritykseen, joka tuottaa sisätilapaikannukseen liittyviä ratkaisuja kansainvälisille asiakkaille, kuten Baidulle ja Yahoo! Japanille. Nykyisin hän toimii IndoorAtlaksen omistajana ja hallituksen jäsenenä.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App