University of Oulu
Vuoden Alumni 2019 Hannu Raitio

Vuoden Alumni 2019 Hannu Raitio

July 1, 2019

Vuoden Alumnin 2019 Juhlapuhe

 

Filosofian tohtori Hannu Raitio erityisalanaan kasviekologia valittiin Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2019. Oulun Yliopistoseura nimitti Vuoden Alumnin tänä vuonna 21. kerran. Raition valinnan perusteena oli hänen merkittävä uransa luonnonvarojen, erityisesti metsien tutkijana sekä Metsäntutkimuslaitoksen johto- ja kehittämistehtävissä. Hannu Raitio piti Yliopistopäivän alumnijuhlassa 13.5.2019 Vuoden Alumnin puheen.

Oulun yliopistoseuran historiateoksen kirjoittaja, tutkija Samu Sarviaho

Oulun yliopistoseuran historiateoksen kirjoittaja, tutkija Samu Sarviaho

July 1, 2019

Oulun yliopistoseura 100 vuotta

 

Satavuotiaalla Oulun yliopistoseuralla on ollut merkittävä vaikutus Oulun yliopiston perustamiseen, alkuvaiheen kehitykseen sekä samalla koko Pohjois-Suomen kehitykseen. Seuran historiateoksen kirjoittaja, tutkija FT Samu Sarviaho (tieteiden ja aatteiden historia) kertoi yliopistoseuran historiasta Yliopistopäivän alumnijuhlassa 13.5.2019.

Yliopiston rehtori Jouko Niinimäki

Yliopiston rehtori Jouko Niinimäki

July 1, 2019

Rehtori Jouko Niinimäen puhe Yliopistopäivän alumnijuhlassa

 

Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 100 vuotta Oulun Yliopistoseura ry:n perustamisesta ja 60 vuotta siitä, kun Oulun yliopisto aloitti toimintansa. Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki toivotti vieraat tervetulleiksi Yliopistopäivän alumnijuhlassa 13.5.2019.

NMR-spektroskopian professori Ville-Veikko Telkki

NMR-spektroskopian professori Ville-Veikko Telkki

April 24, 2019

Magneettisia hyrriä ja ultranopeita mittauksia

 

Tutkimukseni keskittyy uusien NMR-menetelmien kehittämiseen molekyylien, materiaalien ja nanosysteemien rakenteen ja ominaisuuksien määrittämistä varten. Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia (NMR-spektroskopia) on eräs monipuolisimmista moderneista kemiallisista analyysimenetelmistä. Se tarjoaa yksityiskohtaista tietoa molekyylien rakenteesta ja liikkeestä. NMR-ilmiötä hyödynnetään myös sairaaloista tutussa magneettikuvausmenetelmässä. Kehitämme muun muassa NMR-spektroskopian ja magneettikuvauksen periaatteita yhdistäviä ultranopeita kokeita, joilla moniulotteisten relaksaatioaika ja diffuusiomittausten kestoa saadaan lyhennettyä murto-osaan. Menetelmä tekee mahdolliseksi myös kokeen herkkyyden kasvattamisen monella kertaluvulla ydinspinien hyperpolarointitekniikoiden avulla. Sovellamme menetelmää esimerkiksi syöpäsolujen aineenvaihdunnan tutkimisessa.

Yhdyskuntasuunnittelun professori Tarja Outila

Yhdyskuntasuunnittelun professori Tarja Outila

April 24, 2019

Mietteitä yhdyskuntasuunnittelusta ja arkkitehtuurista

 

Professori Tarja Outilan tutkimus kohdentuu erityisesti työelämässä esille tulleisiin maankäytön haasteisiin. Yhdyskuntasuunnittelu on mahdollisuuksien luomista, rakennetun ympäristön suunnittelua sekä päätöksentekoon liittyvien prosessien hallintaa. Outilan tutkimuksessa lähtökohtana on kaavoitus ja sen merkitys rakennetun ympäristön muutoksessa. Kaavoitus on elinvoiman, kilpailukyvyn sekä ilmastomuutoksen sopeutumisen kannalta kuntien merkittävimpiä lakisääteisiä tehtäviä. Outila keskittyy tutkimuksessaan erityisesti siihen, miten maankäytön suunnittelun keinoin voidaan edellä mainittujen teemojen osalta tehdä muutoksia ja luoda uusia toimintaperiaatteita.

Professor of Robotics and virtual reality Steven LaValle

Professor of Robotics and virtual reality Steven LaValle

April 24, 2019

The Path to (Human) Perception Engineering

 

Enabled by a confluence of recent technologies, virtual reality is on the verge of dramatically reshaping the way people experience life by directly stimulating or disrupting their sensory systems. This leads to the engineering of targeted perceptual illusions. For example, a robotic telepresence system that leverages current display, tracking, and imaging technologies would enable people with limited mobility to explore the world and interact with others. My vision is that a new field is emerging in which human perceptual experiences are engineered through wearable displays, sensing systems, and robots. Call it perception engineering. In addition to contributions from all over classical engineering, the most critical knowledge comes from perceptual psychology and neuroscience, which need to be adapted from the science of perception to the engineering of perception. This leads to unique challenges for researchers, educators, and everyone who participates in this technological revolution.

Logopedian professori Kerttu Huttunen

Logopedian professori Kerttu Huttunen

April 24, 2019

Lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja voidaan tukea myös digitaalisin keinoin

 

Tunteiden tunnistamistaitojen harjoittelussa ja muussa sosioemotionaalista kehitystä tukevassa kuntoutuksessa ja opetuksessa voidaan käyttää tehokkaasti myös digitaalisia keinoja. Havaitsimme kehittämämme Tunne-etsivät-pelin käytön harjaannuttavan ADHD-lasten, kuulovammaisten lasten sekä autismikirjoa tai kehityksellistä kielihäiriötä edustavien lasten tunteiden tunnistustaitoja. Toisessa hankkeessamme selvitämme, millaisia vaikutuksia laatimallamme Kaveritaitoja kerronnalla -tukiohjelmalla on lasten kielellisiin ja sosioemotionaalisiin taitoihin. Tukiohjelman keinoina käytetään lasten kielellisten ja tunteiden tunnistamis- ja säätelytaitojen tukemista tunteita ja sosiaalisia tilanteita käsitteleviä kertomuksia lukemalla. Lisäksi varhaiskasvattajat käyttävät siirtymätilanteita ennakoivia ja helpottavia sosiaalisia tarinoita ja tunteiden ja ristiriitatilanteiden sanoittamista päiväkodin arjessa.

Filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen

Filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen

April 24, 2019

Kriittinen historianfilosofia ja kolme suurta: tiede, filosofia ja historia

 

Professori Jouni-Matti Kuukkasen tutkimus on keskittynyt kolmelle aihealueelle: tieteenfilosofiaan, tieteenhistorian kirjoittamisen metodologiaan ja filosofiaan sekä historianfilosofiaan. Hänen väitöskirjansa käsitteli tieteenfilosofi Thomas Kuhnia ja kysymystä, miten tieteellisten termien merkitysmuutokset vaikuttavat näkemyksiin tieteen kehityksestä historiassa. Väitöstä seuraavina vuosina hän suuntautui tarkastelemaan tieteenhistorian selittämisestä esitettyjä teorioita ja erityisesti oletusta, että tiede on lähtökohtaisesti kulttuurisesti paikallista ja vasta toissijaisesti yleismaailmallista. Viime vuodet Kuukkasen tutkimus on kohdistunut historian ja historiografian filosofiaan, josta hän julkaisi kirjan Postnarrativist Philosophy of Historiography vuonna 2015. Keskeinen haaste nykyisessä tutkimuksessa on perustella, miksi ja missä mielessä historiankirjoitus on rationaalista toimintaa.

Yrittäjyyden työelämäprofessori Janne Haverinen

Yrittäjyyden työelämäprofessori Janne Haverinen

April 24, 2019

Tutkimuksesta liiketoimintaa

 

Työelämäprofessorin tehtävänä on tukea erityisesti ICT-alan tutkimustulosten kaupallistamista ja uuden tutkimuslähtöisen liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on luoda yliopistokulttuuri, jossa tutkimustulosten kaupallistaminen nähdään positiivisena voimavarana ja yrittäjyys houkuttelevana uravaihtoehtona. Janne Haverinen valmistui tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistosta 2004 aiheenaan hahmontunnistus, koneoppiminen, ja robotiikka. Väitöksen jälkeen hän jatkoi virkaatekevänä professorina ja tutkijana Oulun yliopistossa, kunnes siirtyi toimitusjohtajaksi vuonna 2012 perustamaansa IndoorAtlas-yritykseen, joka tuottaa sisätilapaikannukseen liittyviä ratkaisuja kansainvälisille asiakkaille, kuten Baidulle ja Yahoo! Japanille. Nykyisin hän toimii IndoorAtlaksen omistajana ja hallituksen jäsenenä.

Humanistiset alat - Oulun yliopisto

Humanistiset alat - Oulun yliopisto

March 18, 2019

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin kuuluu myös puheterapeutiksi valmistava logopedia. Oulun yliopiston erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Opiskelijamme vastaavat kysymyksiin kielitaidon merkityksestä, sivuaineista ja humanistien monipuolisista työllistymismahdollisuuksista.

Lue lisää